පූජ්‍ය අචාන් චා හිමියන් විසින් රචිත (සිංහල බසට පරිවර්තනය කරන ලද) ධර්ම ග්‍රන්ථ පෙළ.

TOP