පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත බෞද්ධ ග්‍රන්ථ පෙළ.

TOP