අතිපූජනීය මාතර ශ්‍රී ඤාණාරාම මහෝපාධ්‍යායන් වහන්සේ

අතිපූජනීය මාතර ශ්‍රී ඤාණාරාම මහෝපාධ්‍යායන් වහන්සේ විසින් රචිත ග්‍රන්ථ මාලාව.

මෙ ම ග්‍රන්ථ පෙළ පරිගණක මාධ්‍යයෙන් කියවීම ට හැකි පරිදි සකස් කර පළමුවරට අන්තර්ජාලය වෙත එක් කර ඇත්තේ අරියමග්ග සංවිධානය විසින් ය.

www.ariyamagga.org

TOP