අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත ධර්ම ග්‍රන්ථ පෙළ

මෙ ම ග්‍රන්ථ පෙළ පරිගණක මාධ්‍යයෙන් කියවීම ට හැකි පරිදි සකස් කර පළමුවරට අන්තර්ජාලය වෙත එක් කර ඇත්තේ අරියමග්ග සංවිධානය විසින් ය.

www.ariyamagga.org

TOP