අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහා නාහිමියන් විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනා.

TOP