පිරිත් දේශනා

මෙ මගින් උතුම් පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවන් පෙළක් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අවකාශ සලසා ඇත. අපවත් වී වදාළ අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් සජ්ඣායනා කරනු ලබන මේ උතුම් පිරිත් දේශනයන් හි සත්‍යානුබලය සියලු සතුන් වෙත පවතී වා!

සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත් වා! නීරෝගී වෙත් වා! සුවපත් වෙත් වා! උතුම් ධර්මාවබෝධය ම ලබත් වා!

Pirith Deshana