සදහම් පත්‍රිකා

බෞද්ධයකු වශයෙන් දැනගත යුතු ම ඉතා වැදගත් ධර්ම කරුණු පෙළක් සදහම් පත්‍රිකා පෙළ ඔස්සේ දැක් වේ. සදහම් පිටුව නමින් පලවී ඇති ධර්ම පත්‍රිකා මෙ ලෙසින් ඔබ වෙත දක්වා ඇත්තේ මේ තුළ විශාල ධර්ම කරුණු සම්භාරයක් අන්තර්ගත ව පවතින බැවිනි.

බාගත කර ගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න (Download Here)