පූජනීය මහසඟ රුවන විසින් විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන වැදගත් ධර්ම කරුණු සහ විස්තරයන් ඇතුළත් සදහම් ලිපි පෙළ ක් මේ ඔස්සේ ඔබ ට කියවීමේ හැකියාව ඇත. මේ උතුම් ධර්ම කරුණු කියවා, ධාරණය කර ඒ අනුව හැසිර උතුම් නිවන පිණිස ම මේ සියල්ල පාරමිතාවක් කරගන්න. 

TOP