වර්ගීකරණය: බුදු දහම

බුදු දහම

-2 votes
0 answers
1k views
උතුම් බුද්ධ භාෂිතය ගුණ සයකින් සමන්විත ය. ඒ ස්වාක්ඛාත, සන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහිපස්සික, ඕපනයික, පච්ච...
0 votes
0 answers
961 views
“කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතං මංගල මුත්තමං” සුදුසු කල ධර්මය සාකච්ඡා කිරීම මංගල කරුණක් බව තථ...
  • thilina asked 3 years ago
  • last active 3 years ago
Showing 2 results