ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා ඔබ සියලු දෙනා ට ආරාධනා කර සිටිමු.

0
1

“කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතං මංගල මුත්තමං” සුදුසු කල ධර්මය සාකච්ඡා කිරීම මංගල කරුණක් බව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කර තිබේ.

ධර්ම සාකච්ඡාව තුළින් එය ට සම්බන්ධ වන සියලු දෙනා හට අත්වන යහපත් ප්‍රතිඵල අතිමහත් ය. සෘජු ලෙස ම නිර්වාණගාමී මාර්ගය සඳහා දායක වීම, නො දන්නා ධර්ම කරුණු දැන ගැනීම ත්, දන්නා ධර්ම කරුණු නැවත නැවත ඇසීම, දැකීම, කියවීම තුළින් මනා ව සිතේ ධාරණය වීම ත්, නො දන්නා අයකු ට ධර්මය කුමක් ද? අධර්මය කුමක් ද? යනවග නිරවුල් ව පැහැදිලි කිරීම ත් යනාදිය නිසා ඒ තුළින් උතුම් ධර්ම දානමය කුසල කර්මයක් සිදුකළ හැකි වීමත්, මෙයින් හිමි වන ප්‍රතිලාභයන් අතරින් කිහිපයකි.

  • You must to post comments
Showing 0 results
Your Answer