පිරිත් නූලක බලය රැඳෙන කාලසීමාවක් පැනවීම බුදුදහම ට අනුකූල ද?

-2
0

උතුම් බුද්ධ භාෂිතය ගුණ සයකින් සමන්විත ය. ඒ ස්වාක්ඛාත, සන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහිපස්සික, ඕපනයික, පච්චත්තං වේදිතබ්බ වශයෙනි. බුදුදහම අකාලික නම්, පිරිත් නූලක බලය රැඳෙන කාලසීමාවක් පැනවීම බුදුදහම ට අනුකූල ද? ත්‍රිපිටකනුසරයෙන් මේ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කළ හැකි ද?

  • You must to post comments
Showing 0 results
Your Answer