ධම්මපද පාළි - අත්ත වග්ගය (Aththa Waggaya)

තම සිත සුරක්ෂිත කරගැනිම අයිති තමා ට ම බව පෙන්වා දෙමින් ඒ පිළිබද වදාළ ගාථා දහය කින් යුක්ත යි.

TOP