ධම්මපද පාළි - අරහන්ත වග්ගය (Arahantha Waggaya)

රහතන් වහන්සේලා ගේ ගුණයන් පිළිබද වදාළ ගාථා දහයකින් යුක්තයි.

TOP