ධම්මපද පාළි - චිත්ත වග්ගය (Chiththa Waggaya)

සිත සහ සිතේ ස්වභාවය පිළිබද වදාළ ගාථා එකොළසකින් සමන්විත යි.

TOP