ධම්මපද පාළි - ජරා වග්ගය (Jara Waggaya)

ආර්ය ශ්‍රාවකයා ජාති, ජරා, මරණ රහිත නිර්වාණය කරා ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා අකාරය පිළිබද වදාළ ගාථා එකොළහකින් යුක්ත යි.

TOP