ධම්මපද පාළි - තණ්හා වග්ගය (Thanha Waggaya)

සසර දුකට හේතුව වූ තණ්හාව පිළිබද වදාළ ගාථා විසිහයකින් යුක්ත යි.

TOP