ධම්මපද පාළි - ධම්මට්ඨ වග්ගය (Dhammattha Waggaya)

ධර්මයෙ හි පිහිට කොටගෙන ජිවිතය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ වදාළ ගාථා දහහතකින් ධම්මට්ඨ වග්ගය සමන්විත යි.

TOP