ධම්මපද පාළි - නිරය වග්ගය (Niraya Waggaya)

පාපය දුරු කිරිම පිළිබද වදාළ ගාථා 14 කින් යුක්තයි.

TOP