ධම්මපද පාළි - පකිණ්ණක වග්ගය (Pakinnaka Waggaya)

විවිධ තේමාවන්ට අදාළ ව වදාළ ගාථා දහසයකින් ප්‍රකිර්ණක වර්ගය සමන්විත යි.

TOP