ධම්මපද පාළි - පණ්ඩිත වග්ගය (Panditha Waggaya)

සත්පුරුෂයන් ගේ වටිනාකමත්, ඔවුන් ඇසුරු කිරිමේ වටිනාකම ත් පිළිබද වදාළ ගාථා දහහතරකින් යුක්ත යි.

TOP