ධම්මපද පාළි - පාප වග්ගය (Paapa Waggaya)

පාප කර්ම සහ එ හි ආදීනවයන් පිළිබඳ ව ත්, පවින් වැළකී සිටීමේ ආනිශංස පිළිබඳ ව ත්, දේශනා කර වදාළ ගාථා දහතුනකින් සමන්විතයි.

TOP