ධම්මපද පාළි - පිය වග්ගය (Piya Waggaya)

ප්‍රියමනාප විම එ හි ස්වභාවය පිළිබද වදාළ ගාථා දොළසකින් යුක්ත යි.

TOP