ධම්මපද පාළි - බ්‍රාහ්මණ වග්ගය (Brahmana Waggaya)

අර්හත් භික්ෂුව හැදින්වීමට බ්‍රාහ්මණ වචනය යොදා ගනිමින් වදාළ ගාථා හතලිස්එකකින් සමන්විත යි.

TOP