ධම්මපද පාළි - පුප්ඵ වග්ගය (Puppha Waggaya)

පුෂ්ප උපමා කරගනිමින් දේශනා කොට වදාළ උතුම් ගාථාවන් දහසයකින් පුප්ඵ වග්ගය සමන්විත ය.

TOP