ධම්මපද පාළි - බුද්ධ වග්ගය (Buddha Waggaya)

ලොව්තුරු සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේලා පිළිබද වදාළ ගාථා දහඅටකින් යුක්තයි.

TOP