ධම්මපද පාළි - භික්ඛු වග්ගය (Bhikkhu Waggaya)

බුදු සසුනෙ හි භික්ෂුව කවරෙක් දැ යි හදුන්වා දෙමින් ඒ පිළිබද වදාළ ගාථා විසි තුනකින් කින් සමන්විත යි.

TOP