ධම්මපද පාළි - මග්ග වග්ගය (Magga Waggaya)

නිවනට පිවිසිය හැකි මග හෙවත් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය පිළිබද වදාළ ගාථා දහහතකින් යුක්ත යි.

TOP