ධම්මපද පාළි - මල වග්ගය (Mala Waggaya)

කෙලෙස් මල දුරු කරගත යුතු ආකාරය පිළිබද වදාළ ගාථා 23 කින් යුක්තයි.

TOP