ධම්මපද පාළි - යමක වග්ගය (Yamaka Waggaya)

යුගලය බැගින් ගලපා වදාළ ගාථා 20 කින් යුක්ත යි.

TOP