ධම්මපද පාළි - ලෝක වග්ගය (Loka Waggaya)

ලෝකය පිළිබද වදාළ ගාථා දොළසකින් යුක්ත යි.

TOP