ධම්මපද පාළි - සහස්ස වග්ගය (Sahassa Waggaya)

හරවත් දෙය සහ නිස්සාරවත් දෙය පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක ලෙස විග්‍රහ කෙරෙන ගාථා දහසයකින් සමන්විත යි.

TOP