ධම්මපද පාළි - සුඛ වග්ගය (Sukha Waggaya)

පරම සැපත වන නිවන පිළිබද වදාළ ගාථා දොළසකින් යුක්ත යි.

TOP